Monday, December 21, 2009

Phiên Bản :-)
http://a367.yahoofs.com/lifestory/CIk_PbGfFRjxczwDQtuPesw6_6/blog/20091221094755731.jpg?lb_____D7CCygFVg

http://a367.yahoofs.com/lifestory/CIk_PbGfFRjxczwDQtuPesw6_6/blog/20091221095247644.jpg?lb_____D.nnkcIHm

http://a367.yahoofs.com/lifestory/CIk_PbGfFRjxczwDQtuPesw6_6/blog/20091221095637843.jpg?lb_____Dv.tCha_z


http://a367.yahoofs.com/lifestory/CIk_PbGfFRjxczwDQtuPesw6_6/blog/20091221094425254.jpg?lb_____DQsgscuES

http://a367.yahoofs.com/lifestory/CIk_PbGfFRjxczwDQtuPesw6_6/blog/20091221095443705.jpg?lb_____DvVh50TAn

http://a367.yahoofs.com/lifestory/CIk_PbGfFRjxczwDQtuPesw6_6/blog/20091221095943952.jpg?lb_____DAF3G7ZPb


http://a367.yahoofs.com/lifestory/CIk_PbGfFRjxczwDQtuPesw6_6/blog/20091221101005272.jpg?lb_____D73HQyg33

http://a367.yahoofs.com/lifestory/CIk_PbGfFRjxczwDQtuPesw6_6/blog/20091221101608406.jpg?lb_____Dtgdq0hVd

http://a367.yahoofs.com/lifestory/CIk_PbGfFRjxczwDQtuPesw6_6/blog/20091221100225395.jpg?lb_____DMiNVlmLG

http://a367.yahoofs.com/lifestory/CIk_PbGfFRjxczwDQtuPesw6_6/blog/20091221101424800.jpg?lb_____DbCSQBEQ6

http://a367.yahoofs.com/lifestory/CIk_PbGfFRjxczwDQtuPesw6_6/blog/20091221100617793.jpg?lb_____DzmbXy.8V

http://a367.yahoofs.com/lifestory/CIk_PbGfFRjxczwDQtuPesw6_6/blog/20091221101234486.jpg?lb_____Dlu_wAX8z


Nói chung thì bọn ở dưới nhí nhố hơn bọn ở trên. Hình như là di truyền, nhưng version2 có phần vượt trội.

No comments:

Post a Comment

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...