Monday, October 19, 2009

Motto

 


1. Tin tưởng và hy vọng vào những điều tốt đẹp nhất, nhưng luôn trong tư thế sẵn sàng đương đầu với những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra.

2. Khi có điều gì đó không hay xảy ra, hãy nghĩ rằng đáng lý ra nó sẽ còn tồi tệ hơn thế nữa!

No comments:

Post a Comment

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...