Tuesday, September 1, 2009

Main dans la main

4be2Người ta có thể cầm tay nhau băng qua cuộc tử sinh
Hoặc cũng có thể mất nhau vì nắm tay không đủ chặt
Khi Ophee' cố giữ cho người yêu đừng tan biến mất
Mở tay chỉ còn thấy một chút hư không(thơ Phạm Anh^^) 

No comments:

Post a Comment

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...