Sunday, May 31, 2009

My Sunday
Đời không như là mơ.

Hôn nhân không tình yêu là vô đạo đức,
Cuộc sống thực tế có tình yêu thì không cần bất cứ sự ràng buộc hình thức nào.


No comments:

Post a Comment

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...