Tuesday, November 4, 2008

Empty box


16-8-08 (9)


Đánh giá sai đối thủ.

Kỳ vọng ở người khác nhiều hơn năng lực của họ.

Nhìn lầm người.

Tưởng rằng họ cũng tương đối sâu sắc.

Nghĩ rằng có thể làm cho người khác thay đổi cách suy nghĩ.

Ảo tưởng rằng mình có thể cảm hóa được người khác.

Thất vọng về người mà mình chẳng cần phải thất vọng.
...

Mình đúng là không đỡ được.

Sau một vài hành trình, mình thường trống rỗng.

No comments:

Post a Comment

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...