Wednesday, February 13, 2008

Biển xưa...


imge/


imge/


Mỹ Khê em về. Không còn anh. Không bóng đổ.
Nhớ gì nhau đâu... đắng đót một đời rồi...
Biển lạnh. Và sóng sao bạc thế.
Hải âu không về. Biển thiếu một tình yêu.


No comments:

Post a Comment

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...